پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت

کمیته مرگ و میر، عوارض، آسیب شناسی و نسوجدبیرکمیته:

مهری عباسی

مهناز سیفی

منصوره فراهانی


زمان برگزاری:ماهانه ( هفته دوم  ماه )

اعضاء ثابت :

*رئیس بیمارستان (رئیس کمیته)

*مدیر داخلی

*مدیر خدمات پرستاری

*مسئول واحد بهبود کیفیت

*یک نفر متخصص مربوطه

*مسئول بخش آزمایشگاه

*سوپر وایزر آموزشی

* کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار (دبیر کمیته)

* مسئول فنی ومسئول ایمنی بیمار

*یک نفر کادر پزشکی آشنا به امور پزشکی قانونی و ضوابط مرتبط

اعضاءموقت:

*مسئول رسیدگی به شکایات

*مسئول بخش مربوطه

* سرپرستار بخش اورژانس

* یک نفر متخصص جراحی عمومی-داخلی

  


 

کمیته مرگ کودکان 1تا59 ماهه

اعضاء ثابت :

*رئیس بیمارستان (رئیس کمیته)

*مدیر داخلی

*مدیر خدمات پرستاری (دبیر کمیته)

*مسئول واحد بهبود کیفیت

*سوپروایزر آموزشی

* سرپرستار بخش اطفال

* متخصص اطفال

* مسئول فنی (و مسئول ایمنی بیمار) بیمارستان

* کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

* مسئول هماهنگی کیمته­های بیمارستان

اعضاء موقت :

مسئولین بخش­های درمانی و غیر درمانی به تشخیص رئیس کمیته

 

کمیته مرگ مادر

اعضاء ثابت :

*رئیس بیمارستان(رئیس کمیته)

*مدیر داخلی

*مدیر خدمات پرستاری

*مسئول واحد بهبود کیفیت

*سوپروایزر آموزشی

* مسئول فنی (و مسئول ایمنی بیمار) بیمارستان

* کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

* رئیس بلوک زایمان (متخصص زنان)

* یک نفر ماما آشنا به امور مربوطه (دبیر کمیته)

*مسئول بلوک زایشگاه

* رئیس بخش اعمال جراحی

اعضاء موقت :

* یک نفر از متخصصین زنان شاغل در بیمارستان به صلاح دید رئیس جلسه

* مسئولین بخش­های درمانی و غیر درمانی به صلاح دید رئیس جلسه

کمیته مرگ پریناتال

اعضاء ثابت:

*رئیس بیمارستان(رئیس کمیته)

*مدیر داخلی

*مدیر خدمات پرستاری

*مسئول واحد بهبود کیفیت

*سوپروایزر آموزشی

*مسئول هماهنگی کیمته­های بیمارستان

* کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

* رئیس بلوک زایمان (متخصص زنان)

*رئیس بخش کودکان (متخصص کودکان)

* سرپرستار بخش اطفال

*مسئول بخش­های ویژه

* مسئول فنی (و مسئول ایمنی بیمار) بیمارستان

*کارشناس مسئول بررسی مرگ پریناتال (دبیر کمیته)

 

کمیته احیاء نوزادان

اعضاء ثابت:

*رئیس بیمارستان (رئیس کمیته)

*مدیر داخلی

*مدیر خدمات پرستاری

*مسئول واحد بهبود کیفیت

*مسئول هماهنگی کمیته

*مسئول بخش اعمال جراحی

*مسئول بخش­های ویژه

*یک نفر از پرستار­ها آشنا به امور (دبیر کمیته)

*کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

*سرپرستار بخش اطفال

*مسئول بلوک زایمان

* مسئول فنی (و ایمنی بیمار) بیمارستان

*رئیس بلوک زایمان (متخصص زنان و زایمان)

*رئیس بلوک زایمان (متخصص زنان و زایمان)

*سوپروایزر آموزشی

اعضاء موقت:

مسئولین بخش­های درمانی و غیر درمانی با صلاح دید رئیس جلسه

کمیته خطرِ حوادث و بلایا

اعضاء ثابت:

*رئیس بیمارستان (رئیس کمیته)

*مدیر داخلی

*مدیر خدمات پرستاری

*مسئول واحد بهبود کیفیت

*مسئول هماهنگی کمیته­های بیمارستان

*مسئول امور مالی

*سرپرستار بخش اورژانس

*یک نفر از پرستار­های آشنا به امور (دبیر کمیته)

*کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

* مسئول فنی (و ایمنی بیمار) بیمارستان

* مسئول حراست

اعضاء موقت:

* یک نفر از پزشکان شاغل در اورژانس

* مسئولین بخش­های درمانی و غیر درمانی

 


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved