پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتواحد آمار: خانم باقری
                    وظایف مسئول آمار مدارک پزشکی
1-     جمع آوری آمارفعالیت هربخش و واحداعم ازسرپایی وبستری
2-     کنترل وتصحیح آمارهای جمع آوری شده بااستفاده از دفاتر پذیرش واحدها وگزارش بخشها
3-     ثبت اطلاعات کلیه بخشها درنرم افزار مربوطه و به روزرسانی اطلاعات جهت ارائه گزارش به مسئولین ذیربط
4-      تکمیل کلیه فرمهای مربوط به آمار فعالیت بیمارستان جهت ارسال آنها به سازمانهای مربوطه
5-      محاسبه وتجزیه وتحلیل شاخصهای آماری بیمارستان
6-     تهیه نمودار از فعالیت کلیه بخشها به صورت شش ماهه ویکساله و مقایسه این فعالیتها باسالهای قبل
7-     تکمیل نرم افزارهای آماری
8-     پاسخگوئی به نامه های ارسال شده ازمراکز وسازمانها درخصوص آماربیمارستان
9-     تهیه نسخه پشتیبان ونگهداری داده های آماری
10-انجام سایر امور محوله
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved