پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمدارک پزشکی :
بخش مدارک پزشکی از مهمترین مراجع دستیابی به اطلاعات مربوط به بیماری افراد و چگونگی درمان آنها و نحوه مدیریت و عملکرد پرسنل مراکز پزشکی و درمانی می باشد . از طرفی زمانی این بخش کارایی خود را به طور مؤثر و مفید نشان می دهد که اصول استاندارد چه از لحاظ وسایل و تجهیزات و چه از نظر کلیه فعالیتهای که در آن انجام می گیرد کاملاً رعایت گردد .در حقیقت نیاز به داشتن مدارک مناسب و دقیق آن هم کتبی درباره ی واقعیت های مرتبط با درمان در بیمارستان را نمی توان نادیده گرفت چون هرگونه قصور در حفظ مدارک پزشکی به منزله ی نارسایی در انجام وظیفه در قبال بیمار است .
بخش مدارک پزشکی با هدف ارائه خدمات به بیماران ، پزشکان ، مدیران بیمارستانها و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و حفظ مطلوب کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی و حقوق بیماران و رعایت استاندردها با اهداف اختصاصی زیر از بخش های بیمارستانی بشمار می آید :
-     ایجاد یک سیستم کارآمد برای نگهداری پرونده کامل بیماران .
-     بررسی کمی پرونده های پزشکی و رفع نواقص پرونده .
-     کد گذاری پرونده ها براساس ICD9 , ICD10 .
-     بایگانی پرونده ها براساس سیستم شماره ای ترمینال دیجیت .
-     جمع آوری گواهی فوت از بخش ها و ارسال یک نسخه برای ثبت احوال .
-     پاسخگویی به مکاتبات قانونی بمنظور کمک به مراجع قانونی در امر صدور احکام .
-     ارائه آمار بصورت ماهیانه و دوره ای به مسئولین بیمارستان .
بخش مدارک پزشکی شامل 4 قسمت متمایز و مرتبط با یکدیگر می باشند :
الف - واحد پذیرش:  خانم فهیمه فریدی (مسئول )- خانم خدادادی
1-      برنامه ریزی ماهیانه پرسنل بخش پذیرش
2-     درخواست و پیگیری لوازم و تجهیزات و اوراق و فرمهای مورد نیاز بخش پذیرش
3-     راهنمایی و پاسخگویی به سئوالات مراجعین   
4-     تشکیل پرونده جهت بیماران سرپایی و بستری
5-      هماهنگی با مسئول مدارک پزشکی در خصوص مرخصی های استحقاقی و استعلاجی
ب - واحد کد گذاری بیماریها: خانم کتیرایی
1-     در ثبت ، طبقه بندی و کدگذاری اقدامات درمانی براساس استانداردهای بین المللی فعالیت نمایند.
2-     در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و کمک به محققین بالینی براساس کدهای طبقه بندی شده فعالیت نمایند
3-      در پاسخگویی به مراجعین برحسب موردهای پیش‌آمده فعالیت نمایند.
4-     در کمک به بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی در سازمان های مربوط فعالیت نمایند.
5-     ارائه اطلاعات مدارک پزشکی به کاربران مجاز با رعایت موازین قانونی.
6-      آموزش کارکنان جدید در زمینه روند گردش امور در بخش مدارک پزشکی.
7-     سعی در حفاظت از پرونده ها ی بیماران.
8-     شرکت در دوره های آموزشی شغلی وعمومی به منظور افزایش مهارتهایشغلی.
9-      انجام سایر امور محوله درزمینه شغلیطبقنظرمقام مافوق.
 
ج - واحد آمار: خانم باقری
                    وظایف مسئول آمار مدارک پزشکی
1-     جمع آوری آمارفعالیت هربخش و واحداعم ازسرپایی وبستری
2-     کنترل وتصحیح آمارهای جمع آوری شده بااستفاده از دفاتر پذیرش واحدها وگزارش بخشها
3-     ثبت اطلاعات کلیه بخشها درنرم افزار مربوطه و به روزرسانی اطلاعات جهت ارائه گزارش به مسئولین ذیربط
4-      تکمیل کلیه فرمهای مربوط به آمار فعالیت بیمارستان جهت ارسال آنها به سازمانهای مربوطه
5-      محاسبه وتجزیه وتحلیل شاخصهای آماری بیمارستان
6-     تهیه نمودار از فعالیت کلیه بخشها به صورت شش ماهه ویکساله و مقایسه این فعالیتها باسالهای قبل
7-     تکمیل نرم افزارهای آماری
8-     پاسخگوئی به نامه های ارسال شده ازمراکز وسازمانها درخصوص آماربیمارستان
9-     تهیه نسخه پشتیبان ونگهداری داده های آماری
10-انجام سایر امور محوله
 
د - واحد بایگانی مدارک پزشکی : خانم عریضی - خانم بوالحسنی
         شرح وظایف متصدی بایگانی مدارک پزشکی
1-  در کنترل و تنظیم اوراق پرونده پزشکی براساس دستورالعمل های موجود و رفع نواقص آن فعالیت نمایند.
2-    در پیگیری و کنترل پرونده های مراقبتی نرسیده به واحد بایگانی سازمان فعالیت نمایند.
3-    در تهیه و ثبت کارت های ایندکس (در سسیتم دستی ویا کامپیوتری) فعالیت نمایند.
4-  در حمایت و کنترل رعایت حقوق بیمارو بیمارستان و پیگیری های آن فعالیت نمایند.
5-   در پاسخگویی به مراجعین برحسب موردهای پیش‌آمده فعالیت نمایند.
6-   ارائه اطلاعات مدارک پزشکی به کاربران مجاز با رعایت موازین قانونی.
7-   سعی در حفاظت از پرونده ها ی بیماران.
8-   شرکت در دوره های آموزشی شغلی وعمومی به منظور افزایش مهارتهایشغلی.
9-    انجام سایر امور محوله درزمینه شغلیطبقنظرمقام مافوق.
10- تکمیل لیست بیماران توبکتومی و ارسال آن به مرکز بهداشت شهرستان .
11- ثبت کد های ICD در سیستم HIS مدارک پزشکی .
تلفن داخلی : 2219-2444
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved