پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 
آقای غلامعباس ربیع مقدم  مسئول خدمات بیمارستان 
 تلفن:2242
    شرح وظایف مسئول خدمات بیمارستان
1.     ظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات و ساختمان و تاسیسات آن
2.     نظارت بر کار تاسیسات
3.     نظارت بر ورود و خروج پرسنل و ثبت آنها توسط نگهبان مربوطه
4.     نظارت بر حسن انجام کار مرکز تلفن
5.     نوشتن برنامه کاری پرسنل خدمات ، نگهبان ، مرکز تلفن ، آبدارخانه ، سردخانه و تاسیسات
6.     نظارت بر انجام امورات مربوط به مهد کودک بیمارستان
7.     برنامه ریزی در جهت نظافت عمومی
8.     نظارت بر فضای سبز بیمارستان
9.     تعیین محل کار خدمتگزاران و نظارت بر امور نظافت
10.عضو کمیته کنترل عفونت بیمارستان و شرکت در جلسات مربوطه
11.پی گیری در جهت تخلیه زباله های معموملی و سوزاندن زباله های عفونی
12.راهنمایی و دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان
13.تهیه گزارشات لازم از قبیل آتش سوزی ، خرابی ، دزدی و اطلاع فوری اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه
14.نظارت در جهت رعایت لباس فرم پرسنل تحت سرپرستی
15.سرکشی مدام از قسمتهای مختلف بیمارستان در جهت کنترل رعایت مسائل بهداشتی و نظافت
16.برنامه ریزی در جهت انجام سمپاشی قسمتهای مختلف بیمارستان با هماهنگی کارشناس بهداشت محیط
17.نظارت بر اطفاء حریق
18.نظارت بر حسن انجام کار پرسنل نقلیه و برنامه نویسی کاری آنان و نظارت بر سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved