پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 
مسئول واحد : خانم زهرا سادات موسوی نیا
تلفن داخلی : 2154– 32790054 - 09352314545
شرح وظایف:
1.     دریافت شکایات کتبی و شفاهی مردمی از محل های جمع آوری شکایات مثل صندوق ها ، دفاتر بخشها و ... )
2.     مراجعه به دفتر سوپروایزری و دریافت شکایات احتمالی در طول عصر و شب با ذکر نام و تعداد و کنترل فرم ها .
3.     ثبت شکایات جمع آوری شده در فرم مخصوص .
4.     بررسی شکایات واصله و ارائه راه حلهای موجود قانونی به ارباب رجوع .
5.     مراجعه به واحدهای اداری و درمانی در رابطه با شکایات ارباب رجوع و تهیه گزارش .
6.     بررسی سوابق مرتبط با شکایات و تهیه مستندات جهت بررسی (ترسیم نمودار شکایات به تفکیک مورد و تعداد آن و بازخورد آن به بخش ها و افراد .
7.     ارائه راهکارهای حقوقی و نقطه نظرات مشورتی به واحدهای ذیربط و مسئولین واحدها .
8.     ارائه پسخوراند آماری شکایت هر سه ماه یکبار بر حسب درصد به افراد ، بخش های ریاست و مدیریت جهت اطلاع .
9.     پاسخ به استعلامات حقوقی واحدهای دانشگاه .
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved