پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمسئول : مهری عباسی
سوپروایزر آموزشی : خانم فاطمه مزرعه فراهانی
سوپروایزر بالینی : سیمین احمدی – کارشناس پرستاری
                               صغری خلج – کارشناس پرستاری
                               طاهره کشاورزی – کارشناس مامایی
                               سمیرا میر عبدالحق-کارشناس پرستاری
                               مریم اعتضادی-کارشناس پرستاری
تلفن های داخلی : 2214 - 2213-2283
شرح وظایف دفتر پرستاری و مامایی :
1.      برنامه ریزی در زمینه ارتقاء کیفی و بهبود مستمر ارائه خدمات به مددجویان .
2.      تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز خدمت)مبتنی بر نیازها جهت تأمین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت مددجو .
3.      برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون .
4.      تعیین خط مشی واتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.
5.      تدوین و اجرای برنامه های آموزشی به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری .
6.      ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی/درمانی مرکز .
7.      انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری .
8.      تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استاندارهای علمی.
9.      تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب .
10.بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری .
11.پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذیربط .
12.تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، مأموریت و ... کارکنان پرستاری .
13.ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه)
14.ادراه جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها .
15.تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات .
16.تعیین اهداف آموزشی .
17.تأمین نیازهای آموزشی کارکنان 
18.
آشنا سازی پرسنل جدیدالورود با مقررات .
 
 
 
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved