پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 
بسمه تعالی
شیرین مبصری – کارشناس مسئول ایمنی ومسئول حاکمیت بالینی (لیسانس مامایی)
تلفن داخلی : 2018
شرح وظایف کارشناس مسئول  حاکمیت بالینی :
1. پیگیری استقرار و اجرای حاکمیت بالینی .
2. تدوین برنامه عملیاتی سالانه و بازنگری آن .
3. پیگیری برگزاری ماهانه کمیته حاکمیت بالینی و پیگیری مصوبات کمیته .
4. ارائه گزارشات ماهانه کمیته به معاونت درمان دانشگاه .
5. ارائه گزارش اقدامات انجام شده بیمارستان در راستای اهداف حاکمیت بالینی به معاونت درمان دانشگاه (هر سه ماه یکبار)
6. برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی درخصوص اصول و اهداف و مباحث پیشرفته حاکمیت بالینی برای گروههای هدف با هماهنگی و همکاری سوپروایزر آموزشی .
7. پیگیری درخصوص نظام رسیدگی به شکایات و نظرسنجی .
8. پیگیری درخصوص ایجاد نظام جامع مدیریت خطر با همکاری مسئول ایمنی بیمارستان .
9. پیگیری درخصوص انجام گزارش دهی خطاهای پزشکی با همکاری مسئول ایمنی بیمارستان .
10. پیگیری در جهت استقرار نظام هموویژلانس با همکاری مسئول هموویژلانس .
11. پیگیری درخصوص نظام یادگیری و به اشتراک گذاری درس های آموخته شده با همکاری مسئولین مربوطه .
12. شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های ارتقاء کیفیت .
13. پیگیری و انجام ممیزی بالینی با مشارکت تیم ممیزی بیمارستان .
14. تدوین شاخص های فرایندی ، ساختاری ، پیامدی و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی .
15. تهیه و تدوین خط مشی ها با همکاری مسئولین واحدها .
16. ارائه گزارشات مدون (تا پنجم هر فصل و سالانه) در کمیته حاکمیت بالینی بیمارستان .شرح وظایف و ماموریت های  کارشناس مسئول ایمنی
1- مشارکت درتدوین برنامه استراتژیک بیمارستان
2-هماهنگی برنامه ایمنی بیماربامدیریت ارشد بیمارستان
3- تدوین اجراوبازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیماردربیمارستان به منظوردستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدارایمنی بیمارباهمکاری ذینفعان
شرکت دربازدیدهای مدیریتی ایمنی بیماروپیگیری انجام اقدامات اصلاحی وبازخوردبه کارکنان
4-شرکت وهمکاری فعالانهدرتدوین خط مشی هاوروشهای اجرایی درسازمان به منظوراشاعه ارائه خدمات بهینه
5- خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستانهای دوستدارایمنی بیماردربیمارستان
6-طراحی وبرگزاری دورههای آموزشی به منظورارتقاءدرکوب صیرتکارکنانازاستانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدارایمنی بیمار
 
7-بررسی فرهنگ ایمنی بیماربرمبنای سالیانه واقدام اصلاحی به منظورارتقاءآن
8- شرکت دربازدیدهای مدیریتی ایمنی بیماروپیگیری انجام اقدامات اصلاحی وبازخورد به کارکنان
9-همکاری درانجام ممیزی های بالینی وپیشنهادموضوعات ممیزی بالینی براساس نتایج بازدیدهای مدیریتی وتحلیل ریشه ای وقایع
10-نظارت برایجادوچگونگی استفاده ازسیستم یادگیری وگزارش دهی اتفاقات ناخواسته دربیمارستان
11-شرکت وهمکاری فعالانه باکارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارومدیریت خطردرچگونگی راهبری موضوعات تهدیدکننده ایمنی بیمار
12-مشارکت وهمکاری فعالانه درتحلیل ریشه ای وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار
13- اقدام اصلاحی براساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظورکاهش خطرات درسازمان
14- بسترسازی وایجادشیوه مناسب برقراری ارتباط درخصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیماردرداخل بیمارستان
 15- 
نظارت برانجام وظیفه سایراعضای تیم ایمنی بیماربه منظورحسن اجرای وظایف
 
 فایل های مدیریت خطا و خطر:
                         FMEA        
                           RCA  
 

 
فايلها
اثر بخشي باليني -دکتر هادي زاده.ppt 3.21 MB
اثر بخشي باليني-دکتر يزداني.ppt 1.33 MB
استفاده از اطلاعات در حاکميت باليني.pdf 3.73 MB
حاکميت باليني.docx 35.734 KB
حقوق بيمار.ppt 1.05 MB
خطاهاي پزشکي-دکتر قضاوي.ppt 1.77 MB
دکتر مرزبان- خطاهاي پزشکي.pptx 759.115 KB
رسيدگي به شکايات.pptx 2.15 MB
رضايت شخصي-دکتر براتي-.ppt 1.14 MB
رضايت شخصي-دکتر صداقت-.ppt 245.76 KB
سيستم هاي ارتقاي کيفيت.pptx 5.1 MB
مباني حاکميت باليني.ppt 2.03 MB
مديريت خطر.ppt 6.75 MB
مديريت کارکنان.ppt 1.23 MB
مميزي باليني.pptx 2.33 MB
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved