پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمسئول امور مالی : آقای محسن کارچانی
کارشناسان امور مالی :خانم اکرم نصری ، آقای احمد عیدی
تلفن داخلی : 2241 - 2207
مجموعه ای است از واقعیتها اصول و تئوریهایی که با تأمین و بکارگیری منابع مالی توسط افراد که با واحدهای مختلف ارتباط دارد و وظایف برنامه ریزی بمنظور اجرای دستورالعمل ها روش و رویه های مالی را در مرکز انجام داده و بمنظور انجام تجزیه و تحلیل هزینه ها و درآمدها و ارائه گزارش های مالی و روشن شدن وضعیت بیمارستان را بعهده دارد که مسئول امور مالی در رأس آنها نظارت کلی بر این امور را بعهده دارد .
اعم وظایف آن تهیه و تنظیم اسناد حقوق و مزایای کارکنان و پزشکان براسا احکام صادره ، تجزیه و تحلیل اسناد هزینه که در راستای پیشبرد اهداف بیمارستان اعمال شده است و ثبت و پرداخت آن براساس روش های نوین مالی که به محض وقوع تا مراحل پرداخت در سیستم ثبت و ضبط می گردد و دارای چارت سازمانی 1. مسئول امور مالی 2. حسابدار 3. حسابدار درآمد 4. مسئول حسابداری طرح خودکفایی و 2 حسابدار زیر مجموعه آن می باشد .
1.      تهیه صورتحسابهای مالی ، درآمدی ، هزینه ها نیز از وظایف اصلی امور مالی بیمارستان می باشد .
2.      دریافت گزارش های مالی از واحد جهت اظهار نظر و برآورد با مالی آن .
3.      طبقه بندی حسابها و در صورت نیاز طبقه بندی گروه کالا و اعمال کدینگ مربوط به موجودیها و انبار براساس سیستم های مکانیزه و پیشنهاد و تأیید تغییر با تهیه سیستم های نرم افزاری مالی .
4.      برنامه ریزی بمنظور بررسی و نتایج گزارش های مالی و ارائه گزارش به مقامات مافوق .
5.      کنترل و اجرای دستورالعمل های درونی بیمارستان و انطباق آن با استانداردهای حسابداری .
6.      تهیه تنظیم و گزارش های مالی.
7.      عضویت و شرکت در کمیته ها و جلسات مالی بیمارستانی .
8.      کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها .
9.      کنترل گردش و مانده حسابها .
10.هماهنگی و همکاری با مالی ستاد دانشگاه بمنظور شفاف سازی و رفع ابهامات اسناد و هزینه ای .
11.صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه هر سال مالی .
12.ارتباط با بانکهای طرف حساب بیمارستان .
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved